+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

ЕКИП ЗА ЛИЧНОСТНА ПОДКРЕПА

Екипът функционира:
 От началото на 2019/2020 учебна година.

Състои се от:
 Педагогически съветник - психолог  г – жа Катя Симонска Сертифициран детски терапевт – игрова терапия и практическа арт-терапия за деца);
 г- жа Евгения Матева – логопед , терапевт на говорни нарушения;
 г – н Валентин Йорданов – ресурсен учител, дефектолог , работил в специализирано училище за деца;
 г– жа Катя Трифонова - ресурсен учител, работил в специализирано училище за деца;                          

 г– жа Лиляна Бойчева - ресурсен учител  със специална педагогика и логопедия;

г- жа Силвия Димитрова - ресурсен учител;
Концепция, основни принципи и иновативни моменти:
 Основни аспекти в работата на ЕПЛР към 78. СУ “Христо Смирненски”:
През призмата на личностна подкрепа за развитие екипът очертава нова функция на училището като образователна среда.

ПРИНЦИПИ:
 Целта на обучението е развитието на автономна личност;
 Детето и ученикът са в центъра на обучението;
 Водещ е процесът на учене и “пътуването” към знанието;
 Ролята на учителя е на медиатор, улесняващ, подкрепящ, диалогичен, справедлив, лидер на промяната.
 Ролята на ученика е активен, генериращ знания, партньор, субект, мислещ.
 Учениците са действени, рефлективни, критично мислещи, работещи ефективно с групи.
 Акцентът е върху “Знанията как ” и “Умението да ...”.
 Духът на урочната работа се изразява в сътрудничество, партньорство, търсене, любознателност, подкрепа, насочване, откриване.
 Уроците са интерактивни, гъвкави, с разнообразна структура, мотивиращи за участие и работа.
 Грешките – има ги, за да се учим от тях.
 Оценяването – обективно, формиращо; даващо обратна връзка.
 Училищният ред – договорен, споделен, приет в диалог и съгласие.
 Възгледът за света е позитивност, преговори, договорености, чувство за принадлежност, “овластена” автономна личност.
 Подкрепата представлява онази опора, която помага на човек да се придвижва напред.
 Подкрепата се предоставя на всички като:
- 90% от децата имат потребност от обща подкрепа;
- 5% са в риск от затруднения и се нуждаят от целенасочена работа;
- 5% са децата, които са с комплексни потребности от интензивна подкрепа.