+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Проекти

"Европа и Ние"

Проектът е съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира с подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица на културата – 2019 г.

"125 години 78 СОУ "Христо Смирненски" - Банкя - 125 години традиции, знание, устрем"

Проектът е съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира с подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица на културата – 2019 г.

"Екология и здраве"

Проектът е съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира с подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица на културата – 2019 г.

"Зелена София"

Проект за озеленяване и изграждане на детски площадки, по който 78 СОУ получи беседка, пейки, перголи и кошче.

 Твоят час

Твоят час

Дейностите, които ще се изпълняват са:

  1. Дейност  1: Организация и управление на проекта;
  2. Дейност 2: Училищни програми „Твоят час“. Целта на училищните програми е повишаване на образователните постижения, развитие на творческите способности и преодоляване на образователните дефицити на учениците. Извънкласните дейности в училищните програми могат да бъдат провеждани от учители и други специалисти от училищата и от външни за училищата физически и юридически лица;
  3. Създаване на модел на обществен мониторинг с участието на родителите на учениците;
  4. Информиране и публичност.

Целеви групи са ученици в държавни и общински училища, включително и ученици с образователни дефицити и ниска мотивация за учене, които преждевременно напускат училище.

С изпълнение на проекта се цели:

  • Намаление на дела на преждевременно напусналите училище от лицата на възраст между 18 и 24 г.;
  • Увеличаване дела на училища, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности;
  • Увеличаване броя на ученици, включени в дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности.