+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Прием в VIII клас

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Предоставяме на вашето внимание:
Държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област София-град за учебната 2020/ 2021 година

За допълнителна информация:
РУО - София град – Изпити и прием на ученици

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Прием в VIII. клас за учебната 2020/ 2021 год. в 78. СУ „Христо Смирненски“

ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ" С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Профилиращи предмети:
- Информатика
- Информационни технологии

Балообразуващи оценки:
- 2 х изпит по български език и литература (от НВО)
- 2 х изпит по математика (от НВО)
- Оценка от свидетелството за основно образование по математика
- Оценка от свидетелството за основно образование по информационни технологии
 
ПРОФЕСИЯ, КОД: 726010 "ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ"
СПЕЦИАЛНОСТ, КОД: 7260101 "ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ В БАЛНЕОЛОГИЧНИ И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ"  С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Балообразуващи оценки
- 2 х изпит по български език и литература (от НВО)
- 2 х изпит по математика (от НВО)
- Оценка от свидетелството за основно образование по биология и здравно образование
- Оценка от свидетелството за основно образование по химия и опазване на околната среда

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


РУО – София-град Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020/ 2021 година (съгласно Наредба №10/ 01.09.2016 г.на МОН) започва.

За Ваше улеснение Ви обръщаме внимание върху някои основни моменти от кампанията:

    - Националните външни оценявания (НВО) по български език и литература (БЕЛ) и математика са на 15.06.2020 г. и на 17.06.2020 г.

Те се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас. Начало на изпитите – 09:00 ч. Учениците следва да се явят с документ за самоличност /ученическа лична карта/ не по-късно от 08:30 ч. На изпитите учениците пишат с черен химикал.

За явяването на изпитите по БЕЛ и математика не се подават заявления.

Изпитите ще се проведат при засилени противоепидемични мерки при осигурено минимално разстояние от 1,5 метра между присъстващите.

    - НВО по чужд език тази година няма да се провежда.

   - Служебните бележки, удостоверяващи мястото за явяване на НВО, ще съдържат и информация за мястото за полагане на изпитите за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и спорт за всеки кандидат, който е подал заявление за явяване на изпитите.

Заявления се подават в училището, в което се обучава ученикът. Срокът за подаване е 27-29 май 2020 г. Обръщаме внимание, че с резултатите от тези изпити не може да се кандидатства в спортни училища и в училища по изкуствата и културата.

Изпитите са, както следва:
    - изобразително изкуство – 22 юни 2020г.
    - музика – 23 юни 2020 г.;
    - спорт – 24-25 юни 2020 г. вкл.

    - Резултатите от положените изпити ще бъдат обявени до 29 юни 2020 г.

В служебните бележки, които ще получите, ще бъдат вписани резултатите от всички изпити, в т.ч. резултатите от областните кръгове на олимпиадите по физика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, география и икономика, както и на Национално състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“, които са включени при балообразуването в някои от паралелките. Отделни служебни бележки с резултати от конкретен изпит няма да бъдат издавани.

Оценките от свидетелството за основно образование се прехвърлят също по служебен път. В РУО се проследява този процес и не се извършва класиране преди всички необходими оценки от свидетелството за основно образование да са налице в електронната платформа.

    - Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път. Допълнително ще получите информация за това.


Подаване на заявления за явяване на изпит за проверка на способностите за прием в VIII клас


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с изпълнение на заповед РД 09-706/31.03.2020 г. на министъра на образованието и науката Ви информирам, че съгласно раздел V т. 3.2 от организацията на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2020/2021 година от 27.05.2020 г. до 29.05.2020 г. в канцеларията на 78. СУ „Христо Смирненски“ ще се  приемат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство, музика и физическо възпитание и спорт) от учениците от нашето училище.

Към заявленията за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт задължително се прилага копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита.

Обръщам внимание, че в изпълнение на писмо с изх. №РУО1-10628/14.05.2020 г. на РУО – София – град заявленията ще се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VII клас.
 Директор
         на 78. СУ „Христо Смирненски“
                            Д. Герасимова

Заявление за проверка на способностите