+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Документи

Допълнителни описания за примане на ученици от I, V, VIII, IX клас

...

Прочети повече

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

...

Прочети повече

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

...

Прочети повече

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

...

Прочети повече

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

...

Прочети повече

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

...

Прочети повече

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

...

Прочети повече

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

...

Прочети повече

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

...

Прочети повече