+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Директор

78 СОУ , директор Весела НеделчеваВесела Неделчева

Директор на 78 СУ "Христо Смирненски" от 1994 година.
Образование: висше
Специалност: "Финанси и кредит", УНСС
Квалификация: доцент, доктор по икономика с дисертация на тема "Рисковете при децата в прехода към пазарна икономика", първа квалификационна степен


Публикации:
1. Управлението, Програма – Избор, сп. Наука и техника, С. , 1987г., кн. 14
2. Защита на социално неравностойните деца и юноши, сп. Обществено възпитание,
С., 1991 г., кн.2
3. Елегия на вградената жертва, сп. Обществено възпитание, С., 1993 г.
4. Един добър учебник за системата на средното образование, сп. Образование и
професия, С., 1993 г., кн. 3
5. Проблеми на тестовата проверка на бизнес подготовката на учениците от СОУ
„Христо Смирненски” – гр. Банкя, сп. Образование и професия, С., 1993 г., нк.8
6. Ценно помагало за ученици и учители, сп. Образование и професия, С., 1993 г., кн. 12
7. Децата в рискова ситуация – икономически проблем на прехода към пазарна икономика в Р. България, доклад за научна конференция, С., 1993 г.
8. Икономически регулатори за ограничаване на рисковите ситуации при децата, С., 1994 г., сп. Обществено възпитание, кн. 2
9. Функциите на училищните ръководства по прилагане на Наредба № 6, сборник, Кърджали, 1995 г.
10. Пазарът в системата на образованието, сп. Обществено възпитание, С., 1995 г., кн. 5
11. Ресурсната осигуреност и рисковете за децата в прехода към пазарна икономика, Учебно помагало, С., 1995 г. ( 42 с. в съавторство).
12. Концепция за корекционно – възпитателните заведения, сп. Обществено възпитание, С., 1995 г. , кн. 4
13. Ресурсна осигуреност, противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при прехода към пазарна икономика в България, Сборник Взривът на престъпността ....., С., с. 238 – 242.
14. Децата на България – солиден анализ и нелепи оценки, сп. Обществено възпитание, С., кн. 1, 1997 г.
15. Рисковете при подготовката и реализацията на средния мениджър, Научна конференция, Казанлък, 1997 г.
16. Ресурсната осигуреност и рисковете за потреблението и здравето на децата, София, 1997 г., 60 с. (студия).
17. Една представа за училището на 21 век, сборник, Козлодуй, 2000 г. ( в съавторство).
18. Формирование рынка в системе среднего образования в републике Болгарии, Сборник материали от Межд. Конференция Одесса – София – 2001 г., с. 237 – 241.
19. Потенциал сотрудничества между славянскити странами в сфере образования, Научно – метод. Сборник, Николаев, 2003 г.
20. Маркетинг, учебник, изд. „Славянска култура и образование” С. , 2004 г. с. 96
21. О повишении эффективности преподавания дисциплины Маркетинг в высших учебних заведениях. Конференция на тема Николаев, 2004 г.
22. „Децата, училището, пазарът“, монография, С., 2009 г.         

Директори

Весела Неделчева

Весела Неделчева

Маргарита Иванова

Маргарита Иванова

Йордан Здравков

Йордан Здравков

Лиляна Рачева

Лиляна Рачева

Димитър Димитров

Димитър Димитров

Коцо Ангелов

Коцо Ангелов

Владимир Милачков

Владимир Милачков

Владко Марков

Владко Марков