Информация за столово хранене и ЦДО

Уважаеми родители, след проведена анкета с родители на ученици от 1 клас училищното ръководство на 78. СУ взе следните решения:

1. Храненето на учениците в училищния стол ще бъде на кетъринг с разливна храна, с цена на купона 2.50лв. за ден.

2. За улеснение на роботещите родители, крайният срок за прибиране на учениците от ЦДО за учениците от I-IV клас се удължава до 17.30ч.

3. Ще се сформира една сборна група за ученици до 18.30ч. само за изключителни случаи с молба до класния ръководител.